Oferowana przez nas wstępna konsultacja z ośrodkami PTC w Europie (głównie w Pradze i w Essen)  oraz w USA (głównie w Oklahoma i San Diego) obejmuję kolejno:

– wywiad z pacjentem,

– analizę posiadanej dokumentacji medycznej pod względem jej kompletności,

– rekomendacje dot. leczenia.

– przekazanie dokumentacji do ośrodka terapeutycznego,

– monitoring oceny klinicznej po stronie ośrodka terapeutycznego.

-organizacja leczenia w ośrodku terapeutycznym.

Koszt doradztwa medycznego/konsultacji: 250 zł/ośrodek

 

Ponadto:

Koszt konsultacji w West German PTC w Essen wynosi 500 Euro (depozyt) zwrotne w przypadku podjęcia leczenia.

Koszt konsultacji w USA wynosi 500 $ (depozyt) zwrotne w przypadku podjęcia leczenia

Koszt wizyty konsultacyjnej w Pradze 110 Euro (płatne na miejscu podczas wizyty w ośrodku) 

Koszt tłumacza (z języka niemieckiego/czeskiego/angielskiego na polski), na miejscu w ośrodku podczas wizyty: ok 120 zł/h  (płatne na miejscu) 

================================

Oferujemy także tłumaczenia medyczne (na język angielski) wycena świadczenia przygotowywana jest na podstawie przesłanej dokumentacji (średnio koszt za stronę (1800 znaków ze spacjami) ok 100 zł.

================================

Istnieje możliwość konsultacji /doradztwa medycznego w zakresie  dostępnych metod  i technik leczenia onkologicznego innych niż terapia protonowa (w tym opis metody, technologii, wskazania adresu, danych kontaktowych ośrodka. specjalisty. pomoc w organizowaniu konsultacji ze specjalistami)

koszt doradztwa medycznego – 250 zł/wizytę  – konsultacje realizowane są w Poznaniu, wymagane uprzednie umówienie wizyty, tel. 602 673 598 od godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Koszt leczenia ustalany jest na podstawie indywidualnego planu leczenia (na który składa się m.in. liczba zastosowanych frakcji napromieniania). Koszt leczenia jest podawany pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia. W Europie koszt leczenia kształtuje się pomiędzy 16.600 Euro – 60.000 Euro (plus koszty utrzymania na miejscu, leczenie realizowane jest w trybie ambulatoryjnym z wyjątkiem dzieci).

Refundowane wskazania do radioterapii protonowej w Polsce

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 855) refundowane wskazania do radioterapii protonowej nowotworów poza narządem wzroku obejmują:

  1. nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej wieku dorosłego: struniak i chrzęstniakomięsak (kod ICD-10: C41) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy, oraz mięsaki tkanek miękkich i kości wieku dziecięcego (kod ICD-10: C41 i C49) – przypadki o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej,
  2. nowotwory zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany (kody ICD-10: C30, C31) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy,
  3. nowotwory wieku dziecięcego wymagające napromieniania  osi mózgowo-rdzeniowej (kod ICD-10: C71) – nowotwory zarodkowe: rdzeniak płodowy i inne prymitywne nowotwory ektodermalne (PNET), szyszyniak zarodkowy, złośliwy wyściółczak z udokumentowanym rozsiewem do płynu mózgowo-rdzeniowego, rak splotu naczyniówkowego,
  4. wysoko zróżnicowane glejaki (WHO G1 i G2, kod ICD-10: C71) – przypadki wymagające radioterapii o przewidywanej znacznej korzyści oszczędzenia narządów krytycznych w stosunku do radioterapii fotonowej.

Istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie kosztów leczenia przez płatnika publicznego Narodowy Fundusz Zdrowia w sytuacji gdy podjęcie leczenia nie jest możliwe w Polsce (kolejka, brak miejsc, inne powody). Więcej na http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-planowane-wymagajace-uprzedniej-zgody/. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia. W rozporządzeniu załączono wniosek (załącznik nr 2).

Wniosku szukaj tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1551/1 lub tutaj http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-planowane-wymagajace-uprzedniej-zgody/

Transport musi być uzasadniony klinicznie nie tylko z przyczyn ekonomicznych.

Wniosek wypełnia wnioskodawca (Pacjent) lub inna osoba określona w art 42 j Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 Nr 164 poz 1027 z poźn. zm.) a także specjalista radioterapii onkologicznej o tytule dr hab lub profesora – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. posiadający kontrakt z NFZ lub zatrudniony w placówce (podmiocie leczniczym) posiadającej kontrakt z NFZ.

Proszę pamiętać aby wszystkie pola wniosku były poprawnie wypełnione – aby wniosek nie był odrzucony z przyczyn formalnych.

Istotne jest wskazanie zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych – osoby do kontaktu – adresu mailowego, nr telefonu kontaktowego – to należy do lekarza kierującego wypełniającego wniosek w części III. Istotą wniosku jest wskazanie szczegółowego zakresu leczenia – to przesądza często o decyzji Prezesa i opinii konsultantów.

Istotne jest również dlaczego we wskazanym miejscu a nie w kraju, lub innej jednostce.

Wniosek następnie opiniuje konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, a na wniosek Prezesa NFZ również konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Załączone do wniosku dokumenty medyczne, w języku innym niż polski, wymagają tłumaczenia (nie musi być tłumaczenie przysięgłe).

W międzyczasie NFZ kontaktuje się z jednostką leczącą w kwestii kosztów świadczenia (w Polsce koszt terapii protonowej to 60 000 zł jednakże tylko dla wskazań wymienionych w rozporządzeniu MZ, z uwagi na fakt, że cyklotron w Centrum Cyklotronowym w Bronowicach zakupiony został z dotacji – ośrodek w Polsce nie ma możliwości realizacji świadczeń odpłatnie co znacząco utrudnia pacjentom skorzystanie z protonoterapii we własnym zakresie).

Proszę pamiętać aby w przypadku chęci konsultacji z Centrum Terapii Protonowej w Pradze najpierw wysłać dokumenty do Centrum Terapii Protonowej w Pradze a następnie do NFZ (lub jednocześnie do obu miejsc) albowiem często NFZ zadaje pytanie w kwestii kosztów pacjenta którego Centrum Terapii Protonowej nie konsultowało gdyż pacjent nie zgłosił się do Centrum Terapii Protonowej z prośbą o konsultację – co znacząco wydłuża proces oceny klinicznej.

Uzyskanie zgody jest podstawą do sfinansowania świadczenia przez NFZ. Lista kontaktowa do konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

https://pto.med.pl/onkologia_w_polsce/konsultanci_krajowi_i_wojewodzcy.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ośrodka, działania terapii i jej zastosowania.

UWAGA:

Terapia protonowa od  30 września 2016 r. jest świadczeniem dostępnym w naszym kraju realizowanym przez Centrum Onkologii Instytut w Krakowie w porozumieniu z Centrum Cyklotronowym Bronowice  jednakże tylko dla wybranych wskazań klinicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 855).  więcej na www.terapiaprotonowa.pl