Pacjent we własnym zakresie ponosi:

  • koszty tłumaczenia dokumentacji medycznej (więcej na www.protonoterapia.pl/tlumaczenia)
  • koszty przesyłek pocztowych,
  • koszt transportu,
  • w przypadku leczenia ambulatoryjnego: koszty wyżywienia i zakwaterowania,
  • koszty wstępnej konsultacji realizowanej w ciągu 3-5 dni roboczych,
  • koszty leczenia protonowego.

Koszt konsultacji wstępnej online w Proton Therapy Center w Pradze – 0,00 Euro  (bezpłatne). Wstępna konsultacja obejmuję:

– wywiad (telefoniczny, telekonferencja)

– analizę dokumentacji medycznej (przetłumaczonej na język angielski)

– rekomendacje dot. leczenia.

koszt wizyty konsultacyjnej na miejscu w PTC w Pradze – 100 Euro (+ koszt tłumacza na miejscu 600 koron czeskich/1 h tłumaczenia)

================================

Istnieje możliwość konsultacji /doradztwa medycznego w zakresie dostępnych metod  i technik leczenia onkologicznego innych niż terapia protonowa (w tym opis metody, technologii, wskazania adresu, danych kontaktowych ośrodka. specjalisty. pomoc w organizowaniu konsultacji ze specjalistami)

koszt doradztwa medycznego – 250 zł/wizytę  – konsultacje realizowane są w Poznaniu, przy ul. Tylne Chwaliszewo 25, tel. 602 673 598 od godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

=================================

Oferujemy również możliwość konsultacji w USA (w ośrodkach terapii protonowej)

Koszt telekonferencji/videokonferencji  i konsultacji na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej w języku angielskim – 700 $ (kwota podlega zwrotowi w przypadku podjęcia leczenia protonowego w  ośrodku terapii protonowej, które dokonało konsultacji).

Koszt leczenia ustalany jest na podstawie indywidualnego planu leczenia (na który składa się m.in. liczba zastosowanych frakcji napromieniania). Koszt leczenia jest podawany pacjentowi przed rozpoczęciem leczenia. W Europie koszt leczenia kształtuje się pomiędzy 16.600 euro-60.000 euro.

Dla przykładu koszt leczenia czerniaka gałki ocznej jako procedury kontraktowanej odrębnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia to około 53 000 PLN.

Refundowane wskazania do radioterapii protonowej w Polsce

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 855) refundowane wskazania do radioterapii protonowej nowotworów poza narządem wzroku obejmują:

  1. nowotwory podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej wieku dorosłego: struniak i chrzęstniakomięsak (kod ICD-10: C41) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy, oraz mięsaki tkanek miękkich i kości wieku dziecięcego (kod ICD-10: C41 i C49) – przypadki o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej,
  2. nowotwory zatok obocznych nosa: czerniak złośliwy, nerwiak węchowy zarodkowy, rak gruczołowo-torbielowaty, rak śluzowo-naskórkowy, rak niezróżnicowany (kody ICD-10: C30, C31) – stan po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym lub brak możliwości leczenia operacyjnego guza pierwotnego lub wznowy,
  3. nowotwory wieku dziecięcego wymagające napromieniania  osi mózgowo-rdzeniowej (kod ICD-10: C71) – nowotwory zarodkowe: rdzeniak płodowy i inne prymitywne nowotwory ektodermalne (PNET), szyszyniak zarodkowy, złośliwy wyściółczak z udokumentowanym rozsiewem do płynu mózgowo-rdzeniowego, rak splotu naczyniówkowego,
  4. wysoko zróżnicowane glejaki (WHO G1 i G2, kod ICD-10: C71) – przypadki wymagające radioterapii o przewidywanej znacznej korzyści oszczędzenia narządów krytycznych w stosunku do radioterapii fotonowej.

Istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie kosztów leczenia przez płatnika publicznego Narodowy Fundusz Zdrowia w sytuacji gdy podjęcie leczenia nie jest możliwe w Polsce (kolejka, brak miejsc, inne powody). Więcej na http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-planowane-wymagajace-uprzedniej-zgody/. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia. W rozporządzeniu załączono wniosek (załącznik nr 2).

Wniosku szukaj tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1551/1 lub tutaj http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-planowane-wymagajace-uprzedniej-zgody/

Transport musi być uzasadniony klinicznie nie tylko z przyczyn ekonomicznych.

Wniosek wypełnia wnioskodawca (Pacjent) lub inna osoba określona w art 42 j Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 Nr 164 poz 1027 z poźn. zm.) a także specjalista radioterapii onkologicznej o tytule dr hab lub profesora – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. posiadający kontrakt z NFZ lub zatrudniony w placówce (podmiocie leczniczym) posiadającej kontrakt z NFZ.

Proszę pamiętać aby wszystkie pola wniosku były poprawnie wypełnione – aby wniosek nie był odrzucony z przyczyn formalnych.

Istotne jest wskazanie zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych – osoby do kontaktu – adresu mailowego, nr telefonu kontaktowego – to należy do lekarza kierującego wypełniającego wniosek w części III. Istotą wniosku jest wskazanie szczegółowego zakresu leczenia – to przesądza często o decyzji Prezesa i opinii konsultantów.

Istotne jest również dlaczego we wskazanym miejscu a nie w kraju, lub innej jednostce.

Wniosek następnie opiniuje konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, a na wniosek Prezesa NFZ również konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Załączone do wniosku dokumenty medyczne, w języku innym niż polski, wymagają tłumaczenia (nie musi być tłumaczenie przysięgłe).

W międzyczasie NFZ kontaktuje się z jednostką leczącą w kwestii kosztów świadczenia (dotyczy szczególnie świadczeń, które w kraju nie są wycenione – a więc terapii protonowej – poza terapią gałki ocznej, która jest już wyceniona przez NFZ na kwotę 53.000 PLN).

Proszę pamiętać aby w przypadku chęci konsultacji z Centrum Terapii Protonowej w Pradze najpierw wysłać dokumenty do Centrum Terapii Protonowej w Pradze a następnie do NFZ (lub jednocześnie do obu miejsc) albowiem często NFZ zadaje pytanie w kwestii kosztów pacjenta którego Centrum Terapii Protonowej nie konsultowało gdyż pacjent nie zgłosił się do Centrum Terapii Protonowej z prośbą o konsultację – co znacząco wydłuża proces oceny klinicznej.

Uzyskanie zgody jest podstawą do sfinansowania świadczenia przez NFZ. Lista kontaktowa do konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego dostępna na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

https://pto.med.pl/onkologia_w_polsce/konsultanci_krajowi_i_wojewodzcy.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ośrodka, działania terapii i jej zastosowania.

UWAGA:

Terapia protonowa od  30 września 2016 r. jest świadczeniem dostępnym w naszym kraju realizowanym przez Centrum Onkologii Instytut w Krakowie w porozumieniu z Centrum Cyklotronowym Bronowice  jednakże tylko dla wybranych wskazań klinicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 855).  więcej na www.terapiaprotonowa.pl