Współpracujemy z:

Zachodnioniemieckim Centrum Terapii Protonowej w Essen (WPE) https://www.wpe-uk.de/ oraz Centrum Terapii Protonowej w Pradze  www.ptc.cz, jak również z kilkoma ośrodkami terapii protonowej w USA.

WPE _gabinet terapeutyczny

Zachodnioniemieckm Centrum Terapii Protonowej w Essen (WPE)  jest jednym z wiodących ośrodków oferujących terapię protonową w Niemczech oraz jednym z najnowocześniejszych ośrodków protonoterapii na świecie. Zespół pracowników Kliniki Terapii Cząstkami oraz WPE gGmbH, złożony z lekarzy, techników elektroradiologów i fizyków medycznych, specjalizuje się w leczeniu nowotworów, których lokalizacja w organizmie chorego wyklucza leczenie operacyjne lub czyni je wysoce ryzykownym.

©WPE 2

 

Kluczowym programem leczenia w Centrum Protonowym w Essen są nowotwory złośliwe u dzieci, będące powszechnie uznawanym wskazaniem do leczenia metodą radioterapii protonowej  na świecie.

Już ponad 150 000 chorych na świecie zawdzięcza tej technice skuteczne wyleczenie z nowotworów, w tym zwłaszcza guzów zlokalizowanych w obrębie gałki ocznej, mózgu, kręgosłupa i miednicy. Z uwagi na niewielkie obciążenie organizmu technika radioterapii protonowej jest również optymalnym rozwiązaniem w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego, zapewniającym skuteczną ochronę niedojrzałych, rozwijających się tkanek. To jedna z przyczyn, dla której leczenie dzieci z chorobami nowotworowymi stanowi jeden z głównych obszarów działalności naszego Centrum.

WPE gGmbH jest spółką zależną Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Terapię protonową chorych prowadzi zespół medyczny Kliniki Terapii Cząstkami pod kierunkiem prof. Beaty Timmermann specjalisty rangi światowej w szczególności w leczeniu nowotworów u dzieci. Klinika blisko współpracuje z pozostałymi klinikami i instytutami Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Onkologia stanowi już od wielu lat jedną z wiodących dziedzin reprezentowanych w praktyce klinicznej, badaniach naukowych i programach nauczania w klinikach Szpitala Uniwersyteckiego w Essen. Klinika Terapii Cząstkami jest też blisko związana z Zachodnioniemieckim Centrum Onkologicznym (WTZ), największym specjalistycznym ośrodkiem leczenia chorób nowotworowych w Niemczech, dzięki czemu pacjenci Kliniki korzystają również z wszechstronnej wiedzy onkologicznej lekarzy-specjalistów z różnych dziedzin.

©WPE 1

Centrum Terapii Protonowej w Pradze (www.ptc.cz) rozpoczęło swoją działalność w 2012 r. Do dziś ośrodek poddał terapii ponad 5000 pacjentów (70% dorosłych, 30% dzieci).

budynek PTC noc - terapia protonowa

Ośrodek wyposażony jest w cyklotron i pięć pomieszczeń terapeutycznych, w tym trzy z systemem ruchomej wiązki (gantry), jedno z wiązką stacjonarną oraz jedno pomieszczenie do napromieniania now​otworów gałki ocznej. Do określania rozległości i lokalizacji nowotworów ośrodek stosuje TK (tomografię komputerową), MR (rezonans magnetyczny) i kamerę PET/TK (połączenie tomografii komputerowej i pozytonowej tomografii emisyjnej) oraz dodatkową aparaturę do tzw. wirtualnej symulacji. Obrazy otrzymane za pomocą tych technik obrazowania są wykorzystywane do opracowania planu napromieniania.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat ośrodka, działania terapii i jej zastosowania.

Centrum Protonowe jest ośrodkiem na światowym poziomie, co potwierdza fakt, że oprócz czeskich pacjentów leczeni są tu również pacjenci z 25 krajów świata.

recepcja PTC - terapia protonowa

Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z rakiem prostaty. Obecnie w ośrodkach protonowych na świecie najczęściej leczeni są chorzy na raka prostaty i ośrodki te mają największe doświadczenia w zakresie terapii tego nowotworu. W Centrum Protonowym w przypadku nowotworów we wczesnym stadium leczenie trwa 5 dni, natomiast w stadium zaawansowanym 21 dni. W obu tych schematach skuteczność leczenia wynosi 97%! Chodzi również o diagnozę, w przypadku której posiadamy dostateczną liczbę danych o efektywności i toksyczności w długofalowej obserwacji. W Centrum Protonowym w Pradze (Proton Therapy Center, PTC, Praga) we wspomnianym okresie leczyło się ponad 1200 mężczyzn z nowotworem prostaty. Ciągłe monitorowane wyników w PTC potwierdza wysoką efektywność leczenia i jednocześnie jego niską toksyczność. W porównaniu z klasyczną radioterapią u mężczyzn nie dochodzi do zaburzeń funkcji seksualnych i problemów z nietrzymaniem moczu. Po zabiegu chirurgicznym aż 70% pacjentów ma problem z impotencją i aż 30% z inkontynencją (nietrzymanie moczu). Leczenie protonowe wspomniane problemy eliminuje do minimum lub pacjenci ich w ogóle nie odczuwają.

Drugą pod względem liczebności grupę stanowią nowotwory głowy i szyi. W przypadku tych nowotworów wyniki leczenia i pracy klinicznej potwierdzają, że zastosowanie radioterapii protonowej przynosi korzyści o wiele większe w porównaniu z klasyczną radioterapią. Stwierdzono zmniejszenie prawdopodobieństwa odżywiania przez sondę, mówiąc krótko w odniesieniu do tych pacjentów nie jest rzeczą konieczną zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii, pacjenci nie muszą być tak często hospitalizowani i generalnie leczenie protonowe redukuje u nich niepożądane ostre skutki uboczne. Efekty, z punktu widzenia obserwacji po leczeniu onkologicznym, są oczywiste, a poważne późne skutki uboczne występują bardzo rzadko. Przewiduje się, że ta grupa diagnoz będzie nadal tworzyć coraz większy odsetek chorych leczonych protonami, ponieważ różnice w zakresie stosowanej dawki w porównaniu ze standardowymi metodami są tutaj wyraźne.

Znaczącą grupę tworzą także osoby chore na nowotwór mózgu. Wśród ekspertów w dziedzinie radioterapii protonowej bardzo aktualnym tematem jest radioterapia chłoniaków złośliwych. Biorąc pod uwagę fakt, że chodzi o chorobę dotykającą młodych pacjentów o wysokich szansach na wyleczenie, redukcja dawek promieniowania na zdrowe narządy jest wysoce pożądana. Centrum Protonowe w Pradze, jako jedno z pierwszych, zweryfikowało w warunkach klinicznych i uruchomiło najnowszą technologię radioterapii protonowej z wykorzystaniem aktywnego kierowanego głębokiego wdechu; wspomniany projekt umożliwia najnowocześniejsze leczenie chorób nowotworowych, którym można objąć zdecydowanie szersze spektrum pacjentów, a więc nie tylko chorych na chłoniaki, ale też pacjentów chorych na raka płuc i piersi.

Kluczowym programem leczenia w Centrum Protonowym w Pradze są nowotwory złośliwe u dzieci, będące powszechnie uznawanym wskazaniem do leczenia metodą radioterapii protonowej nie tylko w Czechach, ale również na świecie. Stąd też w Pradze tym programem leczenia objęto kilkaset dzieci nie tylko z Czech, ale też z krajów UE (np. Słowacja, Chorwacja, Polska), Rosji; najbardziej znanym pacjentem pediatrycznym jest Ashya King z Anglii. Większość pacjentów pediatrycznych stanowiły dzieci z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego (CNS). Mniej więcej połowę z nich leczono w znieczuleniu ogólnym. Leczenie opierało się na ścisłej współpracy z Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Motol w Pradze.

Latem 2015 dzięki połączeniu technologii napromieniania w głębokim wdechu (DynR) i systemu monitorowania powierzchni ciała za pomocą kamer stereotaktycznych (VisionRT) uruchomiono program adjuwantowej radioterapii raka piersi. U wybranej grupy kobiet (ze zmianami chorobowymi obejmującymi lewą stronę, będących w młodszym wieku lub z chorobami serca) radioterapia protonowa prowadzi do zdecydowanej redukcji dawki na serce oraz późnych skutków ubocznych działających szkodliwie na mięsień sercowy. To umożliwia wyeliminowanie przedwczesnego rozwoju choroby niedokrwiennej serca i zawału mięśnia sercowego. Chodzi o wskazanie, w przypadku którego dowiedziono jego efektywność pod względem kosztów w USA i jest stosowane w wielu ośrodkach onkologicznych na świecie (MGH Boston, MD Anderson, Mayo Clinic). Dotychczasowe wyniki leczenia w Centrum Protonowym w Pradze potwierdzają doskonałą dystrybucję dawki i minimalną toksyczność ostrą.

Te same technologie umożliwiły wprowadzenie programu leczenia raka niedrobnokomórkowego płuc. Jest to choroba, w przypadku której w pewnych warunkach istnieją przeciwwskazania do zastosowania konwencjonalnej radioterapii i w takich sytuacjach radioterapia protonowa umożliwia napromienianie dostateczną dawką przy jednoczesnym nieprzekraczaniu wartości granicznych dla zdrowych narządów pacjentów. Chodzi o wskazanie do leczenia, które jest wyraźnie zalecane przez większość ośrodków na świecie, a doświadczenia uzyskane w Pradze ten fakt potwierdzają.

Radioterapię protonową zastosowano także w leczeniu chorych na nowotwory przewodu pokarmowego. Grupa ta należy do najmniej licznych, a także do najbardziej heterogenicznych. Trzy główne diagnozy, u których znajdują zastosowanie zalety radioterapii protonowej to nowotwory przełyku, trzustki i kanału odbytniczego. Radioterapia nowotworów trzustki nie prowadzi do całkowitego wyleczenia, ale jest sposobem na istotne wydłużenie czasu do progresji choroby. Zatem dzięki radioterapii protonowej jakość życia jest wyższa.

Po 6 latach funkcjonowania praskiego Centrum Protonowego jako jednostki klinicznej nie ulega wątpliwości, że radioterapia protonowa spełniła oczekiwania: jest efektywna, skuteczna i bezpieczna oraz poszerza możliwości leczenia onkologicznego. Sprawdza się zarówno we wskazaniach, gdzie jest rzeczą konieczną zapobieganie późnym skutkom ubocznym, jak też w przypadkach, kiedy konwencjonalna radioterapia nie umożliwia zastosowania dawki niezbędnej do zniszczenia nowotworu. Zakłada się, że w najbliższej przyszłości zastąpi leczenie fotonowe u około 20% chorych ze wskazaniem do napromieniania, co potwierdza szybki rozwój i budowa ośrodków protonowych na świecie.

W Czechach radioterapia protonowa jest świadczeniem gwarantowanym pacjentowi przez czeskie prawo i finansowanym ze środków czeskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Centrum Protonowe w Pradze podpisało umowy ze wszystkimi czeskimi ubezpieczalniami i ubezpieczalniami na Słowacji. Trwają negocjacje w sprawie podpisania umów także z pozostałymi krajami UE, które dotychczas nie mają swoich ośrodków protonowych. Centrum Protonowe w Pradze ma swoje przedstawicielstwo w Polsce, które prowadzi dr n. med. Marta Bogusz-Czerniewicz i dzięki ścisłej współpracy z leczenia protonami skorzystało kilkadziesiąt polskich pacjentów, głównie z rakiem prostaty, nowotworami głowy i szyi oraz ośrodkowego układu nerwowego (CNS).

proton therapy center czech  terapia protonowa

grafika pochodzi ze strony www.ptc.cz

Ośrodek dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem do właściwego pozycjonowania pacjenta, oraz dodatkowym sprzętem diagnostycznym tj. usg laryngologiczne, dorektalne, jak również stanowiskami do chemioterapii dziennej. Jednostka działa w systemie dwuzmianowym co umożliwia podjęcie leczenia wobec 2500 pacjentów rocznie.

Ponadto jednostka wyposażona jest w nowoczesne rozwiązania informatyczne (systemy wideokonferencji, repozytorium danych), umożliwiające stały kontakt z lekarzami kierującymi do jednostki lub prowadzącymi pacjenta po zakończeniu procesu leczenia w ich kraju.

Centrum zatrudnia specjalistów wykształconych i szkolonych w dziedzinie terapii protonowej w najlepszych centrach świata.

Dowiedz się więcej

Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami klinicznymi (RPTC Pennsylvania, UFPTI Jacksonville, PTC Holland) oraz naukowymi (w tym z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie, Skandionkliniken w  Uppsala, University of Uppsala Sweden, Czeską Akademią Nauk), akademickimi (I Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Pradze) i klinikami uniwersyteckimi .

grafika pochodzi ze strony www.ptc.cz oraz https://www.wpe-uk.de

Zrzut ekranu 2019-02-28 o 09.43.52
PTC-logo-kolor

Kontakt: dr n med. Marta Bogusz Czerniewicz

tel. 602 673 598

email: marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl

email: kontakt@protonoterapia.pl